logo

การเต้น"บาสโลบ"

การเต้นจังหวะบาสโลบ(Paslop)เป็นของประเทศลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการ

อ่านต่อ...